Solar System Chatter

Supernova Smash

Courtesy of Dan Kasen
Courtesy of Dan Kasen

Tags:

supernova, Swift